álbum

Puglia: I cantori e musici di Carpino. Le tarantelle del Gargano (A cura di Salvatore Villani)

40 Canciones (2 horas y 21 minutos) Publicado el 20 de julio de 2016
Disc 1
1
Sunèttë d’amorë: Non të l’e’ dittë ’na parola malë / Lucë lu solë quannë jè bontempë / Gioië l’occhjë tuuë so’ duji fiorillë
Vincenzo Grossi
3:08
2
Sunèttë di riappacificazionë: Stamë ’n guerrë pë’ la bella mijë
Antonio di Cosmo, Andrea Sacco, Michelantonio Maccarone, Gaetano Basanisi & Angela Gentile
1:59
3
Sunettë:Angëlë dallu cielë ’n terrë calastë
Angela Gentile
0:47
4
Sunettë d’amorë: Donnë che va’ e vinë da Casertë / Accomë j’eja fa’ p’amà ’sta donnë
Rocco Di Mauro, Andrea Sacco, Michelantonio Maccarone & Gaetano Basanisi
3:35
5
Sunèttë dë salutë: Di primë amorë të venë a salutajë
Rocco Di Mauro, Andrea Sacco, Michelantonio Maccarone & Gaetano Basanisi
1:17
6
Sunèttë dë scusë, Sunèttë d’amorë, Sunèttë, Strufèttë dë bonaserë: Scusë Nënnellë se lu cantën’a malë / Jerë serë cumparì ’na stella d’orë / Una cosë bellë c’ha da scusà / Non la putimë cchiù ’llungà
Rocco Di Mauro, Andrea Sacco, Michelantonio Maccarone & Gaetano Basanisi
5:06
7
Serenata: "Primë arruvatë e të cerchë licenzë" / "Më vurrijë truà ’n cielë ’n cielë më trovë" / "Dë primë amorë të venë a salutajë" / "Scusë Nënnellë se lu cantën’a malë"
Rocco Di Mauro, Andrea Sacco, Giuseppe Conforte, Gaetano Basanisi, Angela Gentile & Antonio di Cosmo
14:31
8
Sunèttë: Povërë corë mijë fëritë fëritë
Andrea Sacco & Gaetano Bernardini
3:18
9
Sunèttë d’amorë: Donnë che st’affacciatë a ’ssa finestrë / Vidë che bella lunë che belli stellë
Andrea Sacco, Antonio Piccininno, Gaetano Bernardini & Rocco Perfetto
4:07
10
Sunèttë d’amorë:Allu spuntà lu solë veji ’na donnë
Antonino Piccininno
2:31
11
Sunèttë dë stramurtë: Doppë che tinë ’ssu mussë a me non më fa’ nentë
Andrea Sacco & Matteo Iacci
2:11
12
La canzonë dëlla Madonnë: E jè vënardija sandë
Antonino Piccininno
3:45
13
Tuppë tuppë la purtëcellë
Andrea Sacco
2:36
14
Ritmo di tarantella con il tamburo
Lucia Sacco
1:22
15
Jerë passavë pë’ sottë e pë’ ’ngoppë
Andrea Sacco
7:27
16
Sunèttë d’amorë: Sopë nu montë javtë jescë lu solë
Antonino Piccininno & Antonio Maccarone
1:32
17
Sunèttë:Vurrijë che chiuvessë maccarunë
Antonino Piccininno & Antonio Maccarone
2:01
18
Sunèttë d’amorë e vari: Nu jurnë më në ijvë casë casë (Spingulë francesë) / Alla larghë alla larghë tuttë a qua ’tturnë / Questë jè la stratë dëllu nobëlë fiorë
Antonio Maccarone, Antonino Piccininno & Andrea Sacco
6:15
19
Sunèttë d’amorë: Zëtellë vu’ vëdè quantë ji ta amë
Antonio Maccarone & Andrea Sacco
2:12
20
Sunèttë d’amorë: Durmë Nenna mijë durmë cundentë
Antonio Maccarone & Andrea Sacco
2:13
Disc 2
1
Sunèttë dë stramurtë e vari: Faccë dë rumungellë ’ngiallanutë / Passë non ti lu dichë bonaserë / Faccë dë malalingua sërpëntinë / Të venghë a cantà a te ’mpra picchjë e ’mpacchjë
Antonino Piccininno, Antonio Maccarone & Andrea Sacco
10:35
2
Sunèttë d’amorë: J’ejë truvatë la stratë dëlla fatë / Fënestrë fammë tu l’ambasciatorë / Non të l’è’dittë ’na parola malë
Antonino Piccininno, Antonio Maccarone & Andrea Sacco
6:16
3
Tarantèllë alla Mundanarë: Lassatëlë abballà chistë zëtillë
Antonio Maccarone, Andrea Sacco, Michele Basanisi, Domenico Di Perna & Antonino Piccininno
3:38
4
Sunèttë d’amorë: Nu jurnë më në jittë marë marë / Donnë che st’affacciatë a ’ssa finestrë
Antonio Maccarone, Andrea Sacco, Michele Basanisi, Domenico Di Perna & Antonino Piccininno
4:10
5
Sunèttë d’amorë, vari e strufèttë :Sei rosa roscë e culurita bellë / Passë pë’ la stratë sempë cë passë / Ji më vogljë ’nzurajë
Antonio Maccarone, Andrea Sacco, Michele Basanisi, Domenico Di Perna & Antonino Piccininno
6:48
6
Sunèttë d’amorë e dë spartenzia: Zëtellë non të mëttennë chiù alla portë / Necchëtë bellë mijë dumanë ji partë / Tridëcë stellë portë la Puddarë
Antonio Maccarone, Andrea Sacco & Antonino Piccininno
7:12
7
A lavëdànnë
Antonio Maccarone, Michele Maccarone, Nunzio Perfetto, Matteo Scanzuso & Carlo Trombetta
2:30
8
Sunèttë d’amorë e dë stramurtë: Che bellë ramajettë di vijolë / Occhji nirë capillë castagnazzë
Antonio Maccarone, Michele Maccarone & Nunzio Perfetto
2:43
9
Sunèttë:Sunë catarra mijë sun’a battendë
Andrea Sacco & Carlo Trombetta
1:37
10
Sunèttë d’amorë: Sei giuvanuttinë di quattordicë annë
Rocco Cozzola
0:57
11
Sunèttë d’amorë: Ammezzë marë vejë ’na lumënajë
Carlo Sacco & Rocco Cozzola
1:50
12
Sunèttë d’amorë: Quant’è bellë l’amora vucinë / Sei faccë tonnë comë nu bucchere
Domenico Gallo, Michele Basanisi & Rocco Cozzola
3:30
13
Sunèttë d’amorë: Guardë che bella lunë che belli stellë
Domenico Gallo, Michele Basanisi & Rocco Cozzola
2:25
14
Sunèttë d’amorë: Nu jurnë ijvë a caccià ’na donna unestë / Puntë simë arruuatë a ’stu palazzë d’orë / Seratë dë cumbittë rosë e fiorë
Matteo Scanzuso, Michele Basanisi, Michele Basanisi & Rocco Cozzola
3:45
15
Sunèttë d’amorë: Occhjë dë falëconë quantë ji ta amë
Matteo Scanzuso & Rocco Cozzola
2:28
16
Sunèttë d’amorë: Donna unestë sei donna unestë
Matteo Scanzuso & Rocco Cozzola
1:36
17
Sunèttë d’amorë: Accomë j’eja fa’ pë’ ji a Montë
Matteo Scanzuso & Rocco Cozzola
1:30
18
Tarantella
Francesco Coccia & Matteo Russi
2:44
19
Piemontesina bella
Francesco Coccia & Matteo Russi
2:28
20
Tarantella per la scherma
Rocco Cozzola
0:36