álbum

Sukhmani Sahib Explained, Ashtpadi 19 (Language: Punjabi)

96 Canciones (3 horas y 36 minutos) Publicado el 6 de mayo de 2018
1
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 1 (Original Mix)
3:53
2
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 2 (Original Mix)
1:15
3
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 3 (Original Mix)
2:36
4
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 4 (Original Mix)
1:58
5
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 5 (Original Mix)
2:33
6
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 6 (Original Mix)
2:08
7
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 7 (Original Mix)
1:36
8
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 8 (Original Mix)
1:52
9
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 9 (Original Mix)
2:13
10
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 10 (Original Mix)
2:17
11
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 11 (Original Mix)
2:21
12
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 12 (Original Mix)
1:37
13
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 13 (Original Mix)
1:48
14
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 14 (Original Mix)
1:10
15
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 15 (Original Mix)
2:08
16
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 16 (Original Mix)
2:27
17
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 17 (Original Mix)
3:01
18
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 18 (Original Mix)
1:23
19
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 19 (Original Mix)
1:36
20
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 20 (Original Mix)
2:00
21
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 21 (Original Mix)
2:37
22
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 22 (Original Mix)
2:20
23
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 23 (Original Mix)
1:51
24
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 24 (Original Mix)
2:29
25
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 25 (Original Mix)
1:58
26
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 26 (Original Mix)
2:29
27
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 27 (Original Mix)
2:06
28
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 28 (Original Mix)
2:27
29
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 29 (Original Mix)
2:29
30
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 30 (Original Mix)
1:51
31
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 31 (Original Mix)
2:30
32
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 32 (Original Mix)
2:17
33
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 33 (Original Mix)
2:20
34
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Sath Na Chale Bin Bhajan Bikhiya Sagli Chhar - Jap Nanak Dargah Parwan) Pt. 34 (Original Mix)
2:00
35
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 35 (Original Mix)
4:02
36
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 36 (Original Mix)
2:10
37
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 37 (Original Mix)
2:07
38
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 38 (Original Mix)
1:47
39
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 39 (Original Mix)
2:06
40
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 40 (Original Mix)
2:02
41
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 41 (Original Mix)
2:02
42
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 42 (Original Mix)
2:01
43
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 43 (Original Mix)
2:35
44
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 44 (Original Mix)
2:47
45
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 45 (Original Mix)
1:18
46
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 46 (Original Mix)
2:22
47
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 47 (Original Mix)
2:44
48
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 48 (Original Mix)
1:44
49
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 49 (Original Mix)
3:25
50
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 50 (Original Mix)
1:19
51
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 51 (Original Mix)
2:02
52
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 52 (Original Mix)
2:30
53
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 53 (Original Mix)
1:58
54
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 54 (Original Mix)
2:51
55
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 55 (Original Mix)
1:27
56
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 56 (Original Mix)
1:30
57
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 57 (Original Mix)
2:27
58
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 58 (Original Mix)
2:16
59
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 59 (Original Mix)
1:55
60
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 60 (Original Mix)
2:08
61
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 61 (Original Mix)
1:49
62
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 62 (Original Mix)
2:42
63
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 63 (Original Mix)
2:13
64
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 64 (Original Mix)
1:11
65
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 65 (Original Mix)
3:30
66
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 66 (Original Mix)
1:52
67
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 67 (Original Mix)
2:10
68
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Man Parbodhoh Har Ke Naye - Naam Bisare Nanak Pachhtana) Pt. 68 (Original Mix)
3:29
69
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 69 (Original Mix)
4:25
70
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 70 (Original Mix)
1:55
71
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 71 (Original Mix)
2:01
72
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 72 (Original Mix)
2:16
73
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 73 (Original Mix)
1:57
74
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 74 (Original Mix)
3:05
75
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 75 (Original Mix)
2:15
76
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 76 (Original Mix)
2:46
77
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 77 (Original Mix)
2:02
78
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 78 (Original Mix)
1:19
79
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 79 (Original Mix)
2:36
80
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 80 (Original Mix)
3:24
81
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 81 (Original Mix)
2:08
82
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 82 (Original Mix)
2:16
83
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 83 (Original Mix)
1:41
84
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 84 (Original Mix)
3:33
85
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 85 (Original Mix)
1:41
86
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 86 (Original Mix)
1:47
87
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 87 (Original Mix)
2:01
88
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 88 (Original Mix)
2:34
89
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 89 (Original Mix)
2:53
90
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 90 (Original Mix)
2:05
91
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 91 (Original Mix)
2:35
92
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 92 (Original Mix)
1:37
93
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 93 (Original Mix)
2:40
94
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 94 (Original Mix)
2:28
95
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 95 (Original Mix)
1:57
96
Sukhmani Sahib: Ashtpadi 19 (Gur Ki Matt Tu Lehi Eyane - Gur Parsad Nanak Ek Jata) Pt. 96 (Original Mix)
2:01