Στελλάκης Περπινιάδης, Στέλιος Χρυσίνης, Δημήτρης Σέμσης