Fahad, Vidhu Prathap, Vipin Xavier, Ramesh Babu, Durga Viswanath