Yanina Dzikovska, State Jazz Orchestra of Soviet Moldavia