Eddie Rosner Variety Orchestra, Katarzyna Boveri, S. Ljasow